hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:15 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 11:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 12:15 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 12:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 13:15 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 13:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 14:15 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 14:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 15:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 16:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 17:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 18:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 19:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 21:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 23:45 TP.Hồ Chí Minh - Vị Thanh 210 km 05h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>