hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 00:30 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 06:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 07:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 07:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 08:30 TP.Hồ Chí Minh - Đại Ngãi 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 09:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 09:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 10:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 11:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 11:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 12:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 12:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Đại Ngãi 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 14:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 14:30 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 14:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 15:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 15:30 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 16:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 16:00 TP. Hồ Chí Minh - Trần Đề 0 km 00h00

120,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 16:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
27 17:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
28 17:30 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
29 18:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
30 19:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
31 19:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
32 20:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
33 20:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
34 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
35 21:30 TP. Hồ Chí Minh - Ngã 5 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
36 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Đại Ngãi 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
37 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
38 23:00 TP. Hồ Chí Minh - Trần Đề 0 km 00h00

120,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
39 24:00 TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
40 24:00 TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Châu 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>