hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 08:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 09:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:15 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 10:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 11:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 11:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 12:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 19:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 20:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 20:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 11h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 20:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 20:45 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 21:05 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 21:15 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 21:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 21:45 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 22:15 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 22:30 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 22:45 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang 427 km 12h00

360,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>