hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 01:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 02:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 05:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 06:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 06:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 320 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 07:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 07:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 320 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 09:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 10:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 10:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 320 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 11:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 12:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 14:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 15:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 17:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 19:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 20:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 21:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 320 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 22:20 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
27 22:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
28 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
29 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 320 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
30 23:20 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
31 23:30 TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt 294 km 08h00

230,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>