hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 07:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 08:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 08:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 09:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 09:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 10:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 11:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 12:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 13:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 13:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 14:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 15:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 15:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 19:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 20:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 20:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 21:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 21:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 21:45 TP.Hồ Chí Minh - Năm Căn 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 22:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 22:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 22:45 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 23:00 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 23:10 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 23:30 TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>