hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 00:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 01:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 01:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 02:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 02:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 05:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 06:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 06:00 Vĩnh Châu - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 07:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 07:30 Đại Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 08:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 09:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 09:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 10:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 10:00 Trần Đề - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

120,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 10:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 10:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 11:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 12:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 12:00 Vĩnh Châu - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 12:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 13:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 13:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 14:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 14:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 14:30 Đại Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
27 15:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
28 16:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
29 16:01 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
30 17:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
31 17:00 Trần Đề - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

120,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
32 17:00 Vĩnh Châu - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
33 18:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
34 19:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
35 20:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
36 21:00 Sóc Trăng - TP.Hồ Chí Minh 223 km 05h30

140,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
37 21:00 Vĩnh Châu - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
38 22:30 Đại Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 230 km 06h00

150,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
39 22:30 Ngã 5 - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

145,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
40 23:00 Vĩnh Châu - TP. Hồ Chí Minh 0 km 00h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>