hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 05:00 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:10 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 05:20 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 05:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 06:00 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 06:00 Quảng Ngãi - BX An Sương 0 km 00h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 06:05 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 06:05 Quảng Ngãi - BX An Sương 0 km 00h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 06:10 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 06:10 Quảng Ngãi - BX An Sương 0 km 00h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 06:20 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 06:20 Quảng Ngãi - BX An Sương 0 km 00h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 06:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 06:30 Quảng Ngãi - BX An Sương 0 km 00h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 06:35 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 06:45 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 07:00 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 07:05 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 07:10 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 07:20 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 07:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 11:00 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 12:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 14:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 15:30 Quảng Ngãi - BX An Sương 0 km 00h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 16:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
27 18:30 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
28 23:00 Quãng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh 753 km 18h00

315,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>