hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 09:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 10:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 10:50 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 11:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 12:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 12:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 14:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 15:20 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 15:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 16:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 16:40 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 17:10 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 17:15 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 18:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 18:05 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 18:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 19:00 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 19:45 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 20:30 Hà Nội - Nam Định 79 km 01h30

70,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>