hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 07:45 Năm Căn - TP.Hồ Chí Minh 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 08:15 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 09:15 Năm Căn - TP.Hồ Chí Minh 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 10:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 11:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 12:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 13:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 14:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 15:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 19:45 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 19:45 Năm Căn - TP.Hồ Chí Minh 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 20:00 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 20:15 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 20:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 20:30 Năm Căn - TP.Hồ Chí Minh 357 km 07h18

205,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 21:15 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 21:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 21:45 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 22:00 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 22:05 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 22:15 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 22:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 22:45 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 23:00 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 23:05 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 23:15 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
27 23:30 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
28 23:45 Cà Mau - TP.Hồ Chí Minh 303 km 08h00

200,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>