hotline futabus
STT Giờ chạy Tuyến Quãng đường Thời gian Giá vé
1 03:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
2 05:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
3 06:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
4 07:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
5 07:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
6 08:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
7 08:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
8 09:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
9 09:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
10 10:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
11 10:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
12 11:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
13 12:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
14 12:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
15 13:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
16 13:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
17 14:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
18 14:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
19 15:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
20 15:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
21 16:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
22 16:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
23 17:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
24 17:30 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
25 18:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
26 19:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>
27 20:00 Cà Mau - Cần Thơ 143 km 04h00

130,000đ/vé

Mua vé

Xem chi tiết >>